Nyheter

  Gå til nyhetsarkivet.    Gå til Diskusjonsforum
   

Statped presenterer prosjekt med Systematisk Begrepsundervisning

Andreas Hansens arbeid med BU og Midt-Troms-prosjektet er presentert grundig på Statped sine nettsider og facebook 22 nov 13. Les mer på Statped sine sider.

     
   

Oppstartsamlinger for stort BU-prosjekt i Midt-Troms

Andreas Hansen har fra mai 2013 deltatt i samlinger for BU-opplæring i flere kommuner i Midt-Troms. Les mer om prosjektet. Se reportasje i NRK

     
   


GBS i analytisk koding ved Elin Natås ved Østlandske Lærerstevne
2. nov 13

Les mer Natås presenterer mellom anna bruk av GBS i analytisk koding. Hun deltar også i et kurs for familier 23-27. okt. i Spania. BU kombineres her med andre emner/ kursholdere.

     
   


4-dagers grundig innføringskurs i Systematisk Begrepsundervisning 6.-9. aug 13

Les mer (under kurs). 13 deltakere opplevde vakre Hardanger og fikk en grundig introduksjon til BU i begynneropplæring og fag!

     
   


Diskusjonsforum for begrepsundervisning

Vi tilbyr nå et lukket diskusjonsforum for begrepsundervisning. Der vil du ha muligheten til å komme med spørsmål og tilbakemeldinger om alt som har med begrepsundervisning å gjøre. Kun medlemmer vil kunne lese og kommentere innlegg. Du vil også finne tips og veiledninger for bruk av BU. Nettverk er ofte vesentlig for å klare lære BU. Her er du ikke avhengig av det lokale nettverket! Deltakelse knyttes opp mot medlemskap - personlig eller for skolen. Ta kontakt for info / innmelding i INAP.

     
   


Praktisk BU-kurs/ Workshop i Roma

Nyborg Pedagogikk inviterer til 3 dagers praktisk Begrepsundervisningskurs/ workshop med parallelle opplegg for voksne og barn 11.-13.sept 2012. Kort vei til Roma og flyplassen Se infoark

Kurset er rettet mot pedagoger og eventuelt foreldre som har litt forhåndskjennskap til BU-modellen og som ønsker mer praktisk kompetanse innen systematisk begrepsundervisning og undervisning av analytiske ferdigheter. Ulike undervisningsmessige utfordringer vil bli belyst ved hjelp av Nyborgs læringsteori og det legges opp til gruppearbeid og modellundervisning for å øve praktisk begrepsundervisning og aktuelle tiltak ved lærevansker. Kursprogram ligger her.
De som ikke har nødvendig forhåndskjennskap til Nyborgpedagogikken, kan ta kontakt med Nyborg Pedagogikk for mer informasjon.

     
   


Brit VosterNorheimsund Friskule integrerer Nyborg-modellen

Norheimsund Friskule holder på å legge om pedagogikken sin, og vil trolig bli den første skulen som integrerer Nyborg-modellen i alle klassetrinn fra 1. - til 10. klasse. I oppstarten vil elever fra alle klassetrinn få et systematisk kurs i grunnleggende begrepssystemer. Seinere vil de første klassetrinnen arbeid mye med systematiske grunnleggende begreper, mens det i de høyere klassetrinnen legges vekt på systematikk i undervisningen, i tillegg til at forståelse for ferdighetslærings- og PSI-modellen brukes aktivt i undervisningen. Å evaluere læring og undervisning med støtte i PSI-modellen passer også godt inn med prosjektet Vurdering for læring, et annet av skolens satsingsområder.

Solveig Nyborg vil fungere som "BU-inspektør" på skolen. Bildet viser rektor Brit Gjerde Voster.

     
   

Harstad tar tidlig og forebyggende innsats på alvor

Det er nylig vedtatt en omfattende og oppfølgende plan for språkstimulering i barnehagen og tre år inn i grunnskolen.
En håper på lang sikt at det også kan bidra til reduksjon av frafall i videregående skole. Prosjektet defineres som et samarbeid mellom Statped Nord ved Andreas Hansen og Harstad Kommune ved skolefaglig rådgiver Willy Aas.

Prosjektet har sin bakgrunn i en etterutdanning av pedagogisk personell i barnehage og skole (i sær på 1. og 2. årstrinn) i Harstad over snart tre år i perioden 2008-2010/11.
Det dreier seg om en etterutdanning over 7 dager per år i temaet begynneropplæring i begrepsundervisning (BU), i lesing og i matematikk – som et bidrag til realisering av Rammeplan for barnehager, K06 og tilpasset opplæring.
Per dato har ca 200 pedagoger deltatt. I tillegg har 125 assistenter i barnehager og skole i inneværende år deltatt på to dagers kurs om språkstimulering med vekt på begrepsundervisning. Kurstilbudene for både pedagoger og assistenter vil bli gjentatt nok et år.

Les mer på Statped. Les planen (pdf)


   

 

Kurs for privatlærere for barn med lærevansker

Hjernefabrikken arrangerer - 1-dags informasjonskurs om arbeid for å fjerne og forebygge lærevansker. - 3-dagers kurs om årsakssammenhenger bak lærevansker og hvordan du kan jobbe pedagogisk med barnet/eleven.

Pedagogikken er basert på Magne Nyborgs begrepsundervisning. Spesialpedagog og dyslektiker Elin Natås strevde selv i mange år med skolen og med store lærevansker. Hun var godt voksen før hun lærte seg å lese, skrive og regne. I dag jobber hun som privatlærer med barn som har de samme problemene med svært gode resultater. Se også presentasjon i Mat&Helse


 

 
 


Kurs og Facebook

Nytt praktisk kurs modul 1 6-7 mars 15!
Les ,er på Nyborg Pedagogikk sin facebookside her. Siden gir jevnlig informasjon og faglige drypp om begrepsundervisning i skolen. Se her

   
 


Delvis nettbasert intensivkurs i systematisk begrepsundervisning

Nyborg Pedagogikk tilbyr fra 2014 et modulbasert kursopplegg i systematisk begrepsundervisning. Kurset går over 6 moduler, og er både teorifordypende og praktisk rettet. Fleksibel oppstart. Les mer

   
 


Presentasjon av BU i Skolemagasinet nr 6 - 2013

Elin Natås presenterer bl.a. bruk av BU i undervisning i en artikkel i Skolemagasinet.

   
 


Internasjonalt besøk ved Norheimsund Friskule

Kursdeltakere hos Pedverket på Voss fikk lære om BU ved skolen, som integrerer BU i alle klassetrinn fra 1. til 10. klasse. Deltakerne kom fra UK, Spania, Ukraina, Polen, Romania, Tsjekkia og Malta

   
 


Herdis Øyehaug Karlstad underviser BU på UiO

Universitetet i Oslo tilbyr opplæring i BU for 6. år på rad i 2014. Karlstad skal forelese på studiet SPED4941- Språk og leseveiledning under området Forebygging og Tidlig innsats.

Emnet er "Begrepslæring og systematisk Begrepsundervisning etter M. Nyborgs modell".
Forelesningene foregår direkte til studenter i auditoriet på Helga Engs hus og som overføringer via læringsplattformen Fronter til studenter i lokalmiljøer i andre deler av landet.

   
 


Flere bøker gratis tilgjengelig online

Nasjonalbiblioteket har lagt ut flere av Magne Nyborg sine bøker og artikkelsamlinger online i "bokhylla". Finn linker under litteratur!

   
 


BU i nyhetene
12. juni 13

BU ble presentert i NRK-nyhetene og på nettnyhetene (selv om overskriften ikke er helt treffende..). Innslaget er laget utifra regional samling med Andras Hansen og besøk hos Solveig Nyborg i Nyborg Pedagogikk. Les nettsiden og hør radioinnslag i NRK- nyhetsmorgen.

   
 


God gratis "lærebok" i BU

Doktorgradsavhandlingen "Begreper til å begripe med" av Andreas Hansen gir en grundig presentasjon både av teori, oversikt over forskningsarbeider som angår BU, modeller for undervisning og undervisningsplaner. Den ligger fritt tilgjengelig på nettet.

   
 


Kursing i begrepsundervisning i Eidsvoll

Elin Natås skal kurse barnhagepedagoger og lærere i alle trinn i Eidsvoll kommune. Kursene begynner 13 august og fortsetter i 2012 og 2013

   
 


Bøker av Magne Nyborg til gratis nedlastning

Pedagogikk og Læringspsykologi kan nå lastes ned gratis. INAP og rettighetshaverne ønsker at flest mulig skal få tilgang på denne grunnleggende litteraturen fra Magne Nyborg. Selv om deler av rammene er foreldet, er det faglige innholdet fortsatt like aktuelt. Pedgogikk er et av hovedverkene til Magne Nyborg, og er viktig dersom man ønsker å få en dypere forståelse av Nyborg-modellen. Det anbefales å få en første introduksjon i BU/ PSI_/ Nyborgmodellen via kurs før en begynner på litteraturen, ellers kan det være tungt å få forståelse for innholdet.

   
 


Foreldrekurs avholdt i Bergen og Norheimsund

Solveig NyborgNyborg Pedagogikk holdt foreldrekurs i Bergen 4 feb 12. Engasjerte foreldre og lærer fikk en innføring i PSI-modellen og begrepsundervisning. Målet var å forstå hva som skjer når barna og vi voksne lærer, og ikke minst lære seg til å analysere hva som har skjedd når vi ikke lærer. Praktiske øvelser rundt kjøkkenbenken. Det er planlagt å gjenta kurset seinere. Gi beskjed om du er interessert i å være med ved et seinere kurs. Les mer på www.nyborgped.no

6. juni 12 ble det holdt et introduksjonskurs i begrepsundervisning på Fartøyvernsenteret i Norheimsund

   
 


Privatundervisning i Bergensområdet basert på Nyborg-modellen

Solveig Nyborg, svigerdatter til Magne og Ragnhild Nyborg tar nå arven opp og tilbyr privat-undervisning i Bergen og Norheimsund.

Undervisningen bygger på Nyborgmodellen og begrepsundervisning.

Les mer på www.nyborgped.no

   
 


Kurs

Grunnkurs, oppfølgningskurs, PP-klinisk studieenhet, CAS-sertifiseringskurs, Kurs i dynamsik kartlegging. I samarbeid med Pedverket kompetanse. Les mer.